Restrukturyzacja zadłużenia bankowego

Zmagając się z problemami w domowym budżecie warto zadbać o zachowanie płynności finansowej. W przypadku posiadania zobowiązań bankowych konieczna może okazać się restrukturyzacja zadłużenia, która ma na celu zmianę i dostosowanie początkowych warunków spłaty kredytu lub pożyczki do aktualnych możliwości kredytobiorcy.

Ustawa Prawo bankowe stanowi, iż bank powinien, na wniosek kredytobiorcy, umożliwić restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu, jeżeli jest uzasadniona dokonaną przez bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy.

Wniosek o restrukturyzację jest rozpatrywany przez bank, który podczas procesu decyzyjnego bada aktualną sytuację finansową kredytobiorcy, oceniając czy będzie on w stanie regulować zadłużenie na nowych warunkach. W przypadku wystąpienia problemów finansowych nie warto zwlekać z wystąpieniem do banku z wnioskiem o restrukturyzację zadłużenia. Należy jednak pamiętać, że bank może odrzucić wniosek o restrukturyzację zadłużenia, wówczas przekazuje kredytobiorcy, bez zbędnej zwłoki, szczegółowe wyjaśnienia, w formie pisemnej, dotyczące przyczyny odrzucenia wniosku o restrukturyzację.

Sposoby restrukturyzacji zadłużenia różnią się w poszczególnych bankach, jednakże do najczęstszych metod restrukturyzacji zadłużenia zaliczamy:

  • konsolidację – polegającą na połączeniu kilku kredytów w jeden i ustaleniu nowego harmonogramu spłat, dzięki czemu istnieje możliwość obniżenia raty miesięcznej tak, aby była ona dostosowana do aktualnych możliwości kredytobiorcy;
  • tzw. wakacje kredytowe – które polegają na tym, że bank może odroczyć płatność określonej liczby rat zobowiązania kredytowego;
  • zmiana harmonogramu – to uaktualnienie terminów spłat poszczególnych rat;
  • zmiana zabezpieczenia – może polegać np. na przeniesieniu hipoteki na inną nieruchomość;
  • przeniesienie kredytu lub pożyczki do innego banku – wybierając tą metodę warto uzyskać oferty od kilku banków, tak aby wybrać najkorzystniejszą propozycję;

Nadto bank może udzielić nowego kredytu lub pożyczki, który będzie przeznaczony na spłatę poprzedniego, jednakże w takim przypadku należy uważać, aby nie wpaść w tzw. spiralę kredytową.

Należy pamiętać, iż to w interesie kredytobiorcy jest wystąpienie do Banku z wnioskiem o restrukturyzację zadłużenia. Do wniosku należy załączyć dokumenty, które potwierdzają aktualną sytuację finansową oraz zdarzenia losowe, które miały wpływ na możliwość regulowania zobowiązania np. wypowiedzenie umowy o pracę. Nadto bank może zobowiązać kredytobiorcę do przedstawienia innych dokumentów, które będą konieczne do ukończenia procesu rozpoznawania wniosku.

W przypadku wystąpienia problemów finansowych restrukturyzacja zadłużenia może okazać się jedynym racjonalnym rozwiązaniem. W przeciwnym razie, możemy doprowadzić do sytuacji, w której wyjście z zadłużenia będzie bardzo ciężkie lub wręcz niemożliwe.

Upadłość konsumencka na nowych zasadachUpadłość gospodarcza