Unieważnienie umów „frankowych” oraz umów indeksowanych lub denominowanych do innej waluty obcej.

Jedną ze specjalizacji naszej kancelarii są sprawy dotyczące unieważnienia umów o kredyt hipoteczny indeksowany lub denominowany do CHF lub innej waluty obcej. Przeszkodą w żądaniu unieważnienia umowy i zwrotu wpłaconych środków nie jest całkowita spłata kredytu – tego typu okoliczność absolutnie nie jest przesłanka wyłączającą możliwość dochodzenia roszczeń związanych z wadliwie zawartą umową.

Odpowiadając na pytanie dlaczego „kredyty frankowe” są wadliwe wskazać należy, że w znacznej części tego typu umów:

  • banki zapewniły sobie uprawnienie do jednostronnego, nieograniczonego postanowieniami umowy kształtowania wysokości zobowiązania drugiej strony umowy (kredytobiorcy),
  • postanowienia umowy nie pozwalają na zweryfikowania przez kredytobiorcę sposobu określenia zasad ustalania wysokości świadczeń głównych stron – wysokości kwoty kredytu udostępnionego przez bank w złotych polskich oraz wysokości poszczególnych rat,
  • banki w sposób dowolny ustalają kurs walut po których następuje spłata rat i udostępnienie kapitału kredytu, żadne postanowienie umowy nie wskazuje maksymalnego (procentowego lub kwotowego) odchylenia bankowych kursów kupna i sprzedaży CHF od kursu średniego NBP (lub innego zewnętrznego wskaźnika),

Powyższe postanowienia umowy stoją w sprzeczności z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając interesy kredytobiorcy będącego konsumentem, ponieważ umożliwiają bankowi dowolne ustalanie kursów kupna i sprzedaży waluty na potrzeby rozliczeń kredytowych, a także wiążą się z nieuzasadnionym zwiększeniem zobowiązania kredytobiorcy oraz zysku banku. Postanowienia te zazwyczaj nie są uzgadniane indywidualnie z kredytobiorcą, bowiem pochodzą z przygotowanego przez bank wzorca umowy.

Podkreślić należy, iż wszystkie powyżej wskazane zarzuty mogą mieć zastosowanie w przypadku umów kredytu indeksowanego lub denominowanego do jakiejkolwiek innej waluty obcej.

Nasza Kancelaria od kilku lat z sukcesem reprezentuje Klientów w opisanych powyżej sprawach. Dotychczas udało nam się wygrać sprawę o unieważnienie umowy o kredyt hipoteczny indeksowany lub denominowany do CHF oraz zwrot wszystkich wpłaconych przez kredytobiorcę środków z bankiem:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie – umowa kredytu mieszkaniowego „Własny kąt hipoteczny”, umowa kredytu hipotecznego MIX ze zmiennym oprocentowaniem:

  • mBank S.A. – umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „multiplan”,
  • Getin Noble Bank S.A. – umowa kredytu indeksowanego do CHF,
  • Bank Millennium Spółka Akcyjna – umowa o kredyt hipoteczny,
  • Raiffeisen Bank International AG Spółka Akcyjna Oddział w Polsce – umowa o kredyt hipoteczny.

Jeżeli chcą Państwo sprawdzić czy umowa kredytowa może zostać uznana za nieważną zapraszamy do umówienia spotkania podczas którego bezpłatnie dokonamy analizy posiadanej przez Państwo umowy oraz przedstawimy możliwe sposoby działania.

Reprezentujemy Klientów na terenie całego kraju w tym m.in. w sprawach o unieważnienie umów kredytowych w takich miejscowościach jak: Katowice, Kraków, Bielsko-Biała, Łódź, Warszawa, Gdańsk.