Kancelaria Adwokacka Siemaszko-Baron
adwokat siemaszkobaron

Nasze usługi

Nasza Kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną w następujących dziedzinach prawa:

1. Prawo cywilne w tym m.in.:

– sprawy o zapłatę oraz o egzekucję należności,
– sprawy o zniesienie współwłasności,
– sprawy dotyczące ochrony prawa własności i posiadania,
– sprawy o nabycie prawa własności w drodze zasiedzenia,
– sprawy o eksmisję,
– sprawy o odszkodowania,
– opiniowanie umów,
– sprawy z zakresu prawa spadkowego w tym m.in. sprawy o stwierdzenie nabycia – – spadku, dział spadku, zachowek oraz z zakresu rozrządzeń testamentowych.

2. Prawo rodzinne w tym m.in.:

– sprawy o rozwód i separację,
– sprawy związane z władzą rodzicielską nad małoletnimi dziećmi,
– sprawy o kontakty z dziećmi,
– sprawy o przysposobienie,
– sprawy o alimenty.

3. Prawo karne w tym m.in.:

– obrona w procesie karnym na etapie postępowania przygotowawczego oraz postępowania sądowego,
– działanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego oraz oskarżyciela prywatnego,
– działanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego,
– przygotowywanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, prywatnych aktów oskarżenia, wnisoków o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego,
– przygotowywanie pozwów cywilnych dochodzonych w postępowaniu karnym,
sprawy związane z postępowaniem karnym wykonawczym w tym m.in. sprawy o przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, sprawy o odroczenie wykonywania kary pozbawienia wolności, sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie z wykonywania reszty orzeczonej kary,
– prowadzenie spraw o wyrok łączny.

4. Prawo gospodarcze w tym m.in.

– przygotowywanie projektów umów,
– przygotowywanie dokumentów związanych z zakładaniem, likwidacją, fuzją oraz upadłością spółek cywilnych i prawa handlowego,
– reprezentacja w postępowaniu sądowym w sprawach dotyczących upadłości likwidacyjnej i upadłości układowej,
– reprezentacja podczas negocjacji handlowych,
– reprezentacja w postępowaniu przedsądowym oraz sądowym.

5. Prawo administracyjne w tym m.in.:

– sprawy z zakresu prawa mieszkaniowego i spółdzielczego,
– sprawy z zakresu prawa budowlanego,
– sprawy związane z nabyciem obywatelstwa polskiego, wydaleniem cudzoziemców z terytorium RP, wydawaniem zgody na pobyt tolerowany.

6. Prawo pracy w tym m.in:

– sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy,
– sprawy o odszkodowanie za nieuzasadnione lub naruszające przepisy prawa – wypowiedzenie umowy o pracę,
– sprawy o przywrócenie do pracy,
– sprawy o odszkodowanie za naruszenie zasady nierównego traktowania w zatrudnieniu,
– sprawy dotyczące odpowiedzialności porządkowej pracowników – sprzeciw od wymierzenia kary porządkowej, pozew o uchylenie kary porządkowej.

Zakres usług obejmuje:

– udzielanie jednorazowych porad prawnych,
– reprezentację w postępowaniu mediacyjnym,
– reprezentację w postępowaniu sądowym,
– reprezentację w postępowaniu administracyjnym oraz sądowoadministracyjnym,
– reprezentację w czasie negocjacji biznesowych,
– sporządzanie ekspertyz i opinii prawnych,
– sporządzanie pism procesowych, apelacji, skargi kasacyjnej,
– sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub – wykroczenia, prywatnych aktów oskarżenia, wniosków o uchylenie lub zmianę – środków zapobiegawczych, apelacji od wyroków wydawanych w sprawach karnych i kasacji.

7. Pomoc Frankowiczom w tym m.in:

– analiza prawna umowy kredytowej zarówno pod kątem przepisów krajowych jak i prawa unijnego, z uwzględnieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 października 2019 r.
– kompleksową reprezentacja zarówno na etapie przedsądowych negocjacji z bankiem, jak w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach

Wszystkie usługi realizowane są na terenie całego kraju.

Zapraszamy na porady prawne w szerokim zakresie.