Najważniejsze kwestie związane z rozwodem

Koniec małżeństwa to nowy etap w życiu dwojga ludzi, który prawnie zaczyna się na drodze sądowej. Aby jednak rozwód doszedł do skutku i Sędzia mógł zadecydować o ustaniu związku, należy spełnić kilka niezbędnych formalności. Pierwszym z nich jest złożenie pozwu przez jedną ze stron. W jaki sposób przebrnąć przez prawne zawiłości i sporządzić pozew o rozwód? Zapraszamy do lektury.

Małżeństwo – szczególna więź

Bez wątpienia małżeństwo jest według doktryny prawa szczególną i nierozerwalną więzią prawną, która angażuje ze sobą dwie strony. Według głównego założenia powinno ono posiadać trwały i zupełny stosunek. To właśnie ze względu na charakter prawny, zakończenie małżeństwa nie jest proste i wymaga ingerencji oraz udziału Sądu. Wszystkie zależności, obostrzenia prawne oraz kwestie związane z rozwodem znajdują się m.in. w przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania cywilnego.

Udział Sądu

Tak jak wspominaliśmy w poprzednim akapicie, aby strony mogły zakończyć związek małżeński, muszą wykonać kilka niezbędnych ruchów związanych ze sprawą rozwodową. Kluczową rolę w procesie odgrywa Sąd, który posiada moc prawną do rozwiązania małżeństwa. Sam pozew należy wnieść do Sądu Okręgowego, w którego okręgu małżonkowie posiadali w ostatnim czasie wspólne miejsce pobytu (zamieszkania). Istnieje jednak jeden kluczowy warunek. W danym okręgu musi aktualnie przebywać przynajmniej jedna ze stron. Jeżeli nie można spełnić tego warunku, wniosek powinien zostać złożony do Sądu znajdującego się w miejscu zamieszkania osoby pozwanej. Dodatkowo należy pamiętać, że koszt wniesienia pozwu jest stały i wynosi 600 zł. To opłata, którą należy uiścić razem z pozwem o rozwód (wpłaca się ją na określony rachunek bankowy lub do kasy konkretnego Sądu).

Proces i jego wynik

Skupiając się na kwestiach prawnych, od których bez wątpienia zależy wynik procesu, należy pamiętać, że aby Sąd mógł orzec zakończenie związku małżeńskiego, niezbędne są tak zwane przesłanki pozytywne. Wedle wykładni prawa zalicza się do nich:

  • trwały rozkład pożycia małżeńskiego
  • zupełny rozkład pożycia małżeńskiego

Kiedy Sąd może nie orzec rozwodu?

Czasami zdarzają się również sytuację, w których Sąd pomimo zaistnienia powyższych przesłanek nie orzeka rozwodu. Do najczęściej spotykanych należą na przykład cierpienie dobra wspólnych małoletnich dzieci lub jeżeli orzeczenie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Zdarza się również, że Sąd widząc szansę na uratowanie małżeństwa, może skierować sprawę do mediacji. Warto również pamiętać, że niedopuszczalne jest wzajemne powództwo.

Żądanie pozwu i uzasadnienie

Żądanie pozwu dotyczy rozwiązania małżeństwa oraz ustalenia który z małżonków ponosi winę za rozpad pożycia małżeńskiego stron. Ponadto w przypadku gdy z małżeństwa pochodzą dzieci, musi ono zawierać także wnioski dotyczące władzy rodzicielskiej, pieczy nad dzieckiem, kontaktów oraz alimentów. Pozew musi zawierać także uzasadnienie, które powinno zawierać zwięzłe, ale precyzyjne i szczegółowe okoliczności zawarcia związku małżeńskiego, oraz jego rozpadu. Musi zawierać dane związane z dziećmi (jeśli są), ich wiek oraz sytuację życiową (uczą się, pracują). Na dokumencie muszą znajdować się podpis powoda lub jego przedstawiciela oraz data i miejsce jego sporządzenia.

Ile kosztuje rozwód cywilnyJak znieść współwłasność