Ile kosztuje rozwód cywilny?

Decydując się na rozwód należy dobrze przygotować się do sprawy, w związku z czym poza kwestiami kluczowymi takimi jak wnioski i dowody, warto zwrócić uwagę na koszty. W pierwszej kolejności wskazać należy, iż od pozwu o rozwód, który zainicjuje postępowanie rozwodowe, strona powodowa musi uiścić opłatę sądową w wysokości 600 złotych. Opłatę wpłaca się na określony rachunek bankowy lub do kasy konkretnego Sądu. Dopiero po opłaceniu opłaty sądowej sprawa nabierze dalszego biegu.

Ponadto wskazać należy iż to, że powód wnosi opłatę sądową nie oznacza, że to on – w ostatecznym rozliczeniu – będzie ją ponosił. W wypadku, gdy pozwany małżonek okaże się wyłącznie winny rozkładu pożycia, Sąd w wyroku rozwodowym zasądzi od niego na rzecz powoda zwrot całej opłaty. Z kolei jeśli strony zgodzą się na orzeczenie rozwodu na swój zgodny wniosek bez wskazywania, czy i która strona ponosi winę za rozpad pożycia, Sąd zwróci powodowi połowę opłaty tj. 300 złotych, zaś połowę, z pozostałej połowy tj. 150 złotych zasądzi na rzecz powoda od pozwanego małżonka.

Warto pamiętać, iż opłata sądowa od pozwu rozwodowego to nie jedyny koszt postępowania w sprawie o rozwód. Sprawy rozwodowe często są na tyle skomplikowane, że strona czuje się pewniej gdy jest reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku, wniosku o orzeczenie o winie jednego z małżonków bądź gdy pomiędzy małżonkami sporne są kwestie związane z małoletnimi dziećmi lub też z podziałem majątku. Stawka wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego ustalana jest indywidualnie z klientem, zaś jej wysokość uzależniona jest od stopnia skomplikowania sprawy.

Ile kosztuje rozwód z podziałem majątku?

Opłata sądowa od pozwu o rozwód oraz koszt reprezentacji przez adwokata lub radcę prawnego to nie jedyne koszty, które mogą pojawić się w sprawie rozwodowej. I tak, w przypadku gdy w pozwie rozwodowym strona domaga się podziału majątku wspólnego, musi wówczas uiścić opłatę sądową w wysokości 1000 zł, chyba że strony sporu osiągną porozumienie, wówczas mogą złożyć wspólny wniosek o podział majątku, który kosztuje 300 zł. Należy jednak pamiętać, iż Sądy bardzo rzadko rozstrzygają o podziale majątku w sprawie rozwodowej bowiem zgodnie z przepisem art. 58 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Jakie jeszcze koszty należy brać pod uwagę?

W sprawie rozwodowej, w przypadku kiedy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, Sąd zwykle zleca przeprowadzenie wywiadu środowiskowego kuratorowi sądowemu, zaś Strony zobowiązane są do uiszczenia zaliczki na poczet tegoż wydatku. Ponadto gdy między małżonkami występuje spór w kwestii władzy rodzicielskiej lub kontaktów z dzieckiem, konieczne jest wydanie opinii przez biegłego psychologa lub też Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów, co też wiąże się z dodatkowymi kosztami.
Ostateczna wysokość łącznych kosztów sądowych zależy zatem od okoliczności sprawy.

Zwolnienie od kosztów sądowych

W przypadku pozostawania w trudnej sytuacji finansowej, strona może wystąpić do Sądu z wnioskiem o zwolnienie od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych. Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, pod warunkiem, że złoży oświadczenie, z którego wynika, iż nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Do wniosku trzeba dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Możliwe jest częściowe zwolnienie strony od kosztów sądowych, które jest uzależnione od możliwości ich poniesienia przez stronę.

Pozew o zaprzeczenie ojcostwaNajważniejsze kwestie związane z rozwodem