Prawo rodzinne – alimenty od dzieci dla rodziców – co trzeba wiedzieć?

Mówiąc o obowiązku alimentacyjnym, przeważnie mamy na myśli ten dotyczący utrzymywania potomstwa przez rodziców. Należy jednak pamiętać, że prawo przewiduje także odwrotne regulacje, czyli takie, kiedy to rodzice mogą wystąpić o alimenty od swoich dzieci. Obowiązek ten może także występować pomiędzy krewnymi w linii prostej oraz rodzeństwem, przykładowo dziadkowe mogą wystąpić o alimenty od wnuków i odwrotnie. Może to mieć miejsce pod warunkiem, że nie ma innych osób w bliższym stopniu pokrewieństwa, które będą mogły łożyć na utrzymanie bliskich.

Podstawa prawna

Podstawę prawną stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, które w jasny sposób określają pierwszeństwo osób zobowiązanych do łożenia alimentów.

Niedostatek rodziców jest jedną z przesłanek, która pozwala na pozyskanie alimentów przez nich od ich dzieci, przy czym niedostatek to stan, w którym rodzice nie są w stanie zaspokoić wszystkich, lub nawet części, swoich uzasadnionych potrzeb. Sąd badając czy rodzice znajdują się w niedostatku musi stwierdzić, że nie mają oni możliwości pokrycia swoich uzasadnionych potrzeb. Z taką sytuacją mamy najczęściej do czynienia w momencie wystąpienia poważnych chorób powodujących niemożność podjęcia pracy czy też osiągnięcia przez rodziców podeszłego wieku. Osoby, które starają się uzyskać alimenty od dzieci, mają obowiązek udowodnienia swojej trudnej sytuacji życiowej. Drugą przesłanką jest to, że dzieci muszą mieć możliwości zarobkowo – finansowe, aby móc płacić nałożone na nich alimenty. Co ważne, obie przesłanki muszą być spełnione łącznie.

Wysokość alimentów dzieci dla rodziców

Wysokość alimentów określa się na zasadach ogólnych, przy czym ważne jest określenie miesięcznych usprawiedliwionych potrzeb rodzica. Warto wiedzieć, że z drugiej strony może ona być zwiększona lub ograniczona ze względu na możliwości finansowe oraz majątkowe osoby, która jest zobowiązana do alimentów.

Czy można uniknąć płacenia alimentów?

Dzieci, które bronią się od nałożenia na nie obowiązku alimentacyjnego względem rodziców, powinny wskazać, że rodzice posiadają stosowny majątek, pozwalający na samodzielne utrzymanie się, taki jak np. duże mieszkanie, które można zamienić na mniejsze, czy też możliwość podjęcia chociażby dorywczej pracy.

Niezwykle istotną okolicznością jest także fakt, w jaki sposób dana osoba znalazła się w niedostatku. W przypadku, gdy nastąpiło to z jej winy, np. poprzez zaciąganie nadmiernych zobowiązań kredytowych, których nie jest w stanie spłacić, nadużywanie alkoholu, stosowanie innych używek, może to być uzasadnioną podstawą do oddalenia powództwa o alimenty.

Pozew o rozwódPozew o zaprzeczenie ojcostwa