Zakres usług


 

Nasza Kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną w następujących dziedzinach prawa:

 

1. Prawo cywilne w tym m.in.:

 • sprawy o zapłatę oraz o egzekucję należności,
 • sprawy o zniesienie współwłasności,
 • sprawy dotyczące ochrony prawa własności i posiadania,
 • sprawy o nabycie prawa własności w drodze zasiedzenia,
 • sprawy o eksmisję,
 • sprawy o odszkodowania,
 • opiniowanie umów,
 • sprawy z zakresu prawa spadkowego w tym m.in. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek oraz z zakresu rozrządzeń testamentowych.

 

 

2. Prawo rodzinne w tym m.in.:

 • sprawy o rozwód i separację,
 • sprawy związane z władzą rodzicielską nad małoletnimi dziećmi,
 • sprawy o kontakty z dziećmi,
 • sprawy o przysposobienie,
 • sprawy o alimenty.

 

3. Prawo karne w tym m.in.:

 • obrona w procesie karnym na etapie postępowania przygotowawczego oraz postępowania sądowego,
 • działanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego oraz oskarżyciela prywatnego,
 • działanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, 
 • przygotowywanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, prywatnych aktów oskarżenia, wnisoków o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego,
 • przygotowywanie pozwów cywilnych dochodzonych w postępowaniu karnym,
 • sprawy związane z postępowaniem karnym wykonawczym w tym m.in. sprawy o przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, sprawy o odroczenie wykonywania kary pozbawienia wolności, sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie z wykonywania reszty orzeczonej kary,
 • prowadzenie spraw o wyrok łączny.

 

4. Prawo gospodarcze w tym m.in.

 • przygotowywanie projektów umów,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z zakładaniem, likwidacją, fuzją oraz upadłością spółek cywilnych i prawa handlowego,
 • eprezentacja w postępowaniu sądowym w sprawach dotyczących upadłości likwidacyjnej i upadłości układowej, 
 • reprezentacja podczas negocjacji handlowych,
 • reprezentacja w postępowaniu przedsądowym oraz sądowym.

 

5. Prawo administracyjne w tym m.in.:

 • sprawy z zakresu prawa mieszkaniowego i spółdzielczego,
 • sprawy z zakresu prawa budowlanego,
 • sprawy związane z nabyciem obywatelstwa polskiego, wydaleniem cudzoziemców z terytorium RP, wydawaniem zgody na pobyt tolerowany,

 

6. Prawo pracy w tym m.in:

 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • sprawy o odszkodowanie za nieuzasadnione lub naruszające przepisy prawa wypowiedzenie umowy o pracę,
 • sprawy o przywrócenie do pracy,
 • sprawy o odszkodowanie za naruszenie zasady nierównego traktowania w zatrudnieniu,
 • sprawy dotyczące odpowiedzialności porządkowej pracowników - sprzeciw od wymierzenia kary porządkowej, pozew o uchylenie kary porządkowej.

 

 

Zakres usług obejmuje:

 

 • udzielanie jednorazowych porad prawnych,
 • reprezentację w postępowaniu mediacyjnym,
 • reprezentację w postępowaniu sądowym,
 • reprezentację w postępowaniu administracyjnym oraz sądowoadministracyjnym,
 • reprezentację w czasie negocjacji biznesowych,
 • sporządzanie ekspertyz i opinii prawnych,
 • sporządzanie pism procesowych, apelacji, skargi kasacyjnej,
 • sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, prywatnych aktów oskarżenia, wniosków o uchylenie lub zmianę środków zapobiegawczych, apelacji od wyroków wydawanych w sprawach karnych i kasacji. 

 

 

Wszystkie usługi realizowane są na terenie całego kraju.

 1. Sprawy cywilne, spadkowe, administracyjno - podatkowe, rozwodowe i karne.

a. występowanie przed Sądem,

b. pisanie pism procesowych,

c. sporządzanie apelacji i kasacji, Kancelaria wszystkie w/w. czynności wykonuje na terenie całego kraju.

d. sporządzanie skarg do Trybunału Praw Człowieka,

e. występowanie przed tym Trybunałem.